Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności 

Klauzula informacyjna RODO

1. Regulamin ochrony prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu https://enotarnowskie.pl/ (dalej „Serwis”).

2. Administratorem Danych Osobowych użytkowników Serwisu jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów (zwana dalej „Administratorem”).

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej: „RODO”, z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1000) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. DZ.U. z 2017 r.. poz. 1219).

4. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu, jest dla Administratora priorytetowa. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez Administratora dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Dane osobowe przekazane przez użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych na podstawie uprzednio uzyskanej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) RODO. W przypadku udzielenia przez użytkownika Serwisu zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowych, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

7. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane użytkownika serwisu w celu marketingowym lub w celu otrzymywania materiałów handlowych, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

8. Po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu, Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych użytkownika, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu. Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, Administrator będzie przetwarzać do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane przetwarzane z uwagi na uzasadniony interes, Administrator będzie przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu. Natomiast dane przetwarzane przez Administrator na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator będzie przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez tę osobę udzielonej zgody. Skorzystanie przez użytkownika z prawa do bycia zapomnianym będzie skutkowało usunięciem danych osobowych na wyraźne żądanie tej osoby.

9. Zgodnie z art. 15 RODO, użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Użytkownicy maja prawo żądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez Administratora (prawo do bycia zapomnianym).

10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

11. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przez Administratora sprzedawane ani użyczane.

12. Zgodnie z RODO przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu może być przez Administratora powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

14. Administrator ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

15. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Regulamin ochrony prywatności dotyczy jedynie Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.

16. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

17. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

18. Wszelkie zmiany Regulaminu ochrony prywatności będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed wejściem w życie zmian.

20. Niniejszy Regulamin ochrony prywatności obowiązuje od 19 października 2020 r.

Cookies

Polityka Cookies
Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://enotarnowskie.pl/
Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
Administrator – firma Tarnowska Organizacja Turystyczna, prowadząca działalność pod adresem: ul. Wałowa 2/12 w Tarnowie, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8733246592, o nadanym numerze KRS: 0000380404, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
§ 5 Serwisy zewnętrzne
Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności
Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz satnu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad cyberbezpieczeństwa.
Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każedej dowolnej witryny.
§ 8 Wymagania Serwisu
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 9 Zmiany w Polityce Cookie
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Skip to content